LH52256 SRAM MikroC Kütüphanesi


Version 1.0.0.0
Download 7
Total Views 65
Stock
File Size 79.51 KB
File Type rar
Create Date 30 Haziran 2018
Last Updated 1 Temmuz 2018
Yazılım Lisans ve Kullanım Sözleşmesi

GNU Genel Kamu Lisansı (GPL)
This is an unofficial translation of the GNU General Public License into
Turkish. It was not published by the Free Software Foundation, and does not
legally state the distribution terms for software that uses the GNU GPL–only
the original English text of the GNU GPL does that. However, we hope that
this translation will help Turkish speakers understand the GNU GPL better.

Çeviren: Deniz Akkuş, 2001

Bu, GNU Genel Kamu Lisansının (GPL) Türkçe’ye gayrıresmi çevirisidir. Bu
çeviri Free Software Foundation tarafından yayınlanmamış olup GNU GPL
kullanan yazılımların dağıtım şartlarını belirleme açısından hukuki bağlayıcılığı
yoktur — Hukuki açıdan yalnızca GNU GPL’in İngilizce metni bağlayıcıdır. Bu
çeviri, Türkçe kullanıcılarının GNU GPL’i daha iyi anlayabilmeleri için
hazırlanmıştır.

Sürüm 2, Haziran 1991
Telif Hakkı © 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place –
Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA
Bu lisans dökümanının birebir kopyalarını yapma ve dağıtma izni herkese
verilmiştir, fakat metinde değişiklik yapma izni yoktur.

GİRİŞ
Yazılım lisanslarının çoğu sizin yazılımı paylaşma ve değiştirme hakkınızın
elinizden alınması için hazırlanmıştır. Buna karşılık, GNU Genel Kamu Lisansı
sizin serbest yazılımları değiştirme ve paylaşma hakkınızın mahfuz tutulması
ve yazılımın bütün kullanıcıları için serbest olması amacı ile yazılmıştır. Bu
Genel Kamu Lisansı, Free Software Foundation’un çoğu yazılımı ve bu lisansı
kullanmayı düstur edinen diğer yazılımcıların yazılımları için kullanılmaktadır.

Örneğin böyle bir programın kopyalarını, bedava veya ücret karşılığı
dağıtıyorsanız alıcılara sizin sahip olduğunuz bütün hakları sağlamalısınız.
Onların da kaynak kodlarına sahip olmalarını veya ulaşabilmelerini
sağlamalısınız. Onlara da haklarını bilebilmeleri için bu şartları göstermelisiniz.

Haklarınızı iki koruma iki aşamada gerçekleşmektedir:
 Yazılıma telif hakkı alınmaktadır.
 Yazılım lisansı olarak size, hukuki olarak, yazılımı kopyalama, dağıtma
ve/veya değiştirme hakkı tanıyan bu lisans sunulmaktadır.

Ayrıca, yazarların ve bizim korunmamız için bu serbest yazılımın herhangi bir
garantisi olmadığını herkesin anlamasını istiyoruz. Eğer yazılım başkası
tarafından değiştirilmiş ve değiştirilmiş hali ile tarafınıza ulaştırılmış ise
alıcıların, ellerinde olan yazılımın orjinal olmadığını, dolayısıyla başkaları
tarafından eklenen problemlerin ilk yazarların şöhretlerine olumsuz etkide
bulunmaması gerektiğini bilmelerini istiyoruz.

Son olarak, bütün serbest yazılımlar yazılım patentleri tarafından sürekli tehdit
altında bulunmaktadır. Serbest bir yazılımın dağıtıcılarının bireysel olarak
patent lisansı almalarını ve bu yol ile yazılımı müseccel hale getirmelerine
imkan vermemek istiyoruz. Bunu engellemek için, yazılım için alınacak her
patentin herkesin serbest kullanımına izin vermesi veya patentlenmemesi
gerektiğini açık olarak ortaya koyuyoruz.

Kopyalama, dağıtım ve değiştirme ile ilgili kesin şart ve kayıtlar aşağıda yer
almaktadır.
KOPYALAMA, DAĞITIM VE DEĞİŞTİRME
İLE İLGİLİ ŞART VE KAYITLAR
0. Bu Lisans, telif hakkı sahibi tarafından içerisine bu Genel Kamu Lisansı
altında dağıtıldığına dair ibare konmuş olan herhangi bir yazılım veya başka
eseri kapsamaktadır. Aşağıda “Yazılım”, bu kapsamdaki herhangi bir yazılım
veya eser, “Yazılımı baz alan ürün”, ise Yazılım veya telif kanunu altında
Yazılım’dan iştikak etmiş, yani Yazılım’ın tamamını veya bir parçasını,
değiştirmeden veya değişiklikler ile, veya başka bir dile tercüme edilmiş hali ile
içeren herhangi bir ürün, manasında kullanılmaktadır. (Bundan sonra tercüme
“değiştirme” kapsamında sınırsız olarak içerilecektir.) Her ruhsat sahibine “siz”
olarak hitap edilmektedir.
Kopyalama, dağıtım ve değiştirme haricinde kalan faaliyetler bu Lisans’ın
kapsamı dışındadırlar. Yazılım’ı çalıştırma eylemi sınırlandırılmamıştır ve
Yazılım’ın çıktısı yalnızca çıktının içeriği (Yazılım’ı çalıştırmak yolu ile elde
edilmesinden bağımsız olarak) Yazılım’ı baz alan ürün kapsamına girer ise bu
Lisans kapsamındadır. Bu koşulun sağlanıp sağlanmadığı Yazılım’ın ne
yaptığı ile ilgilidir.

1. Yazılım’ın kaynak kodlarını birebir, aldığınız şekilde, herhangi bir ortamda
ve vasıta ile, uygun ve görünür bir şekilde telif hakkı bildirimi ve garantisiz
olduğuna dair bildirim koymak, bu Lisans’dan bahseden herhangi bir bildirimi
aynen muhafaza etmek ve bütün diğer alıcılara Yazılım ile birlikte bu Lisans’ın
bir kopyasını vermek şartı ile kopyalayabilir ve dağıtabilirsiniz.
Kopyalamak fiili işlemi için bir ücret talep edebilir ve sizin seçiminize bağlı
olarak ücret karşılığı garanti verebilirsiniz.

2. Yazılım’ın kopyasını veya kopyalarını veya herhangi bir parçasını
değiştirerek Yazılım’ı baz alan ürün elde edebilir, bu değişiklikleri veya ürünün
kendisini yukarıda 1. bölümdeki şartlar dahilinde ve aşağıda sıralanan şartların
yerine getirilmesi koşulu ile kopyalayabilir ve dağıtabilirsiniz.

a) Değiştirilen dosyaların görünür bir şekilde dosyaların sizin tarafınızdan
değiştirildiğine dair, tarihli bir bildirim içermesini sağlamalısınız.

b) Yazılım’dan veya Yazılım’ın bir parçasından tamamen veya kısmen iştikak
etmiş ve sizin tarafınızdan dağıtılan veya yayınlanan herhangi bir ürünün
bütün üçüncü şahıslara bu Lisans şartları altında ücretsiz olarak
ruhsatlanmasını sağlamalısınız.

c) Eğer değiştirilen yazılım olağan kullanım altında komutları interaktif olarak
alıyor ise, yazılım, en olağan kullanım için interaktif olarak çalıştırıldığı zaman
uygun bir telif hakkı bildirimi, garantisi olmadığına (veya sizin tarafınızdan
garanti verildiğine), kullanıcıların bu yazılımı bu şartlar altında tekrar
dağıtabileceklerine, ve kullanıcının bu Lisansın bir kopyasını nasıl
görebileceğine dair bir bildirim yazdırmalı veya göstermelidir. (İstisna: Eğer
Yazılım’ın kendisi interaktif ise fakat böyle bir bildirimi olağan kullanım
esnasında yazdırmıyor ise, sizin Yazılım’ı baz alan ürününüz böyle bir
bildirimde bulunmak zorunda değildir.)

Bu şartlar değiştirilmiş eserin tamamını kapsamaktadır. Eğer eserin tespit
edilebilir kısımları Yazılım’dan iştikak etmemiş ise ve makul surette kendi
başlarına bağımsız ve ayrı eserler olarak kabul edilebilir ise, o zaman bu
Lisans ve şartları, bu parçaları ayrı eser olarak dağıttığınız zaman bağlayıcı
değildir. Fakat, aynı parçaları Yazılım’ı baz alan bir ürün bütününün bir parçası
olarak dağıttığınız zaman bütünün dağıtımı, diğer ruhsat sahiplerine verilen
izinlerin bütüne ait olduğu ve parçalarına, yazarının kim olduğuna
bakılmaksızın bütün parçalarına tek tek ve müşterek olarak uygulandığı bu
Lisans şartlarına uygun olmalıdır.

Bu bölümün hedefi tamamen sizin tarafınızdan yazılan bir eser üzerinde hak
iddia etmek veya sizin böyle bir eser üzerindeki haklarınıza muhalefet etmek
değil, Yazılım’ı baz alan, Yazılım’dan iştikak etmiş veya müşterek olarak
ortaya çıkarılmış eserlerin dağıtımını kontrol etme haklarını düzenlemektir.

Buna ek olarak, Yazılım’ı baz almayan herhangi bir ürünün Yazılım ile(veya
Yazılım’ı baz alan bir ürün ile) bir bilgi saklama ortamında veya bir dağıtım
ortamında beraber tutulması diğer eseri bu Lisans kapsamına sokmaz.

3. Yazılım’ı ( veya 2. bölümde tanımlandığı hali ile onu baz alan bir ürünü) ara
derlenmiş veya uygulama hali ile 1. ve 2. Bölüm’deki şartlar dahilinde ve
aşağıda sıralanan yöntemlerden birisine uygun olarak kopyalayabilir ve
dağıtabilirsiniz.

a) Yaygın olarak yazılım dağıtımında kullanılan bir ortam üzerinde, yukarıda 1.
ve 2. Bölüm’de bulunan şartlar dahilinde, bilgisayar tarafından okunabilir
kaynak kodlarının tamamı ile birlikte dağıtmak.

b)Herhangi bir üçüncü şahsa, fiziksel olarak dağıtımı gerçekleştirme
masrafınızdan daha fazla ücret almayarak, yaygın olarak yazılım dağıtımında
kullanılan bir ortam üzerinde, yukarıda 1. ve 2. Bölüm’de bulunan şartlar
dahilinde, bilgisayar tarafından okunabilir kaynak kodlarının tamamını
dağıtacağınıza dair en az üç yıl geçerli olacak yazılı bir taahhütname ile birlikte
dağıtmak.

c)Size verilmiş olan ilgili kaynak kodunu dağıtma taahhütnamesi ile birlikte
dağıtmak. (Bu alternatif yalnızca ticari olmayan dağıtımlar için ve yalnızca siz
de yazılımı ara derlenmiş veya uygulama biçeminde ve yukarıda b) bölümünde
anlatılan şekli ile bir taahhütname ile birlikte almış iseniz geçerlidir.)

Bir eserin kaynak kodu, esere değiştirme yapmak için en uygun yöntem ve
imkan anlamında kullanılmaktadır. Uygulama biçeminde bir eser için, kaynak
kodu, içerdiği bütün parçalar için ilgili kaynak kodları, ilgili arayüz tanım
dosyaları ve derleme ve yükleme işlemlerinde kullanılan bütün betikler
anlamında kullanılmaktadır. Bir istisna olarak, dağıtılan kaynak kodu, genelde
uygulamanın üzerinde çalışacağı işletim sisteminin ana parçaları (derleyici,
çekirdek v.b.) ile birlikte dağıtılan herhangi bir bileşeni, eğer ilgili bileşen,
uygulama ile birlikte dağıtılmıyorsa, içermek zorunda değildir.

Eğer uygulama veya ara derlenmiş biçemde yazılımın dağıtımı belli bir yere
erişim ve oradan kopyalama imkanı olarak yapılıyorsa, aynı yerden, aynı
koşullar altında kaynak koduna erişim imkanı sağlamak, üçüncü şahısların ara
derlenmiş ve uygulama biçemleri ile birlikte kaynak kodunu kopyalama
zorunlulukları olmasa bile kaynak kodunu dağıtmak olarak kabul edilmektedir.

4. Yazılım’ı bu Lisans’ta sarih olarak belirtilen şartlar haricinde kopyalayamaz,
değiştiremez, ruhsat hakkını veremez ve dağıtamazsınız. Buna aykırı herhangi
bir kopyalama, değiştirme, ruhsat hakkı verme, veya dağıtımda bulunma
hükümsüzdür ve böyle bir teşebbüs halinde bu Lisans altındaki bütün
haklarınız iptal edilir. Sizden, bu Lisans kapsamında kopya veya hak almış
olan üçüncü şahıslar, Lisans şartlarına uygunluklarını devam ettirdikleri
sürece, ruhsat haklarını muhafaza edeceklerdir.

5. Bu Lisans sizin tarafınızdan imzalanmadığı için bu Lisans’ı kabul etmek
zorunda değilsiniz. Fakat, size Yazılım’ı veya onu baz alan ürünleri
değiştirmek veya dağıtmak için izin veren başka bir belge yoktur. Eğer bu
Lisans’ı kabul etmiyorsanız bu eylemler kanun tarafından sizin için
yasaklanmıştır. Dolayısıyla, Yazılım’ı (veya onubaz alan bir ürünü)
değiştirmeniz veya dağıtmanız bu Lisans’ı ve Lisans’ın Yazılım’ı veya ondan
iştikak etmiş bütün eserleri kopyalamak, değiştirmek ve dağıtmak için getirdiği
şart ve kayıtları kabul ettiğiniz manasına gelmektedir.

6. Yazılım’ı (veya onu baz alan herhangi bir ürünü) yeniden dağıttığınız her
defada alıcı, ilk ruhsat sahibinden otomatik olarak Yazılım’ı bu şartlar ve
kayıtlar dahilinde kopyalamak, değiştirmek ve dağıtmak için ruhsat almaktadır.
Alıcının burada verilen hakları kullanmasına ek bir takım kısıtlamalar
getiremezsiniz. Üçüncü şahısları bu Lisans mucibince hareket etmeğe mecbur
etmek sizinsorumluluk ve yükümlülüğünüz altında değildir.

7. Eğer bir mahkeme kararı veya patent ihlal iddiası veya herhangibaşka bir
(patent meseleleri ile sınırlı olmayan) sebep sonucunda size, bu Lisans’ın şart
ve kayıtlarına aykırı olan bir takım (mahkeme kararı, özel anlaşma veya başka
bir şekilde) kısıtlamalar getirilirse, bu sizi bu Lisans şart ve kayıtlarına uyma
mecburiyetinden serbest bırakmaz. Eğer aynı anda hem bu Lisans’ın şartlarını
yerine getiren hem de diğer kısıtlamalara uygun olan bir şekilde Yazılım’ı
dağıtamıyorsanız, o zaman Yazılım’ı dağıtamazsınız. Örneğin, eğer birpatent
lisansı direkt veya endirekt olarak sizden kopya alacak olan üçüncü şahısların
bedel ödemeksizin Yazılım’ı dağıtmalarına hak tanımıyorsa o zaman sizin hem
bu koşulu hem Lisans koşullarını yerine getirmenizin tek yolu Yazılım’ı
dağıtmamak olacaktır.
Eğer bu bölümün herhangi bir parçası herhangi bir şart altında uygulanamaz
veya hatalı bulunur ise o şartlar dahilinde bölümün geri kalan kısmı, bütün
diğer şartlar altında da bölümün tamamı geçerlidir.

Bu bölümün amacı sizin patent haklarını, herhangi bir mülkiyet hakkını ihlal
etmenize yol açmak veya bu hakların geçerliliğine muhalefet etmenizi
sağlamak değildir; bu bölümün bütün amacı kamu lisans uygulamaları ile
oluşturulan serbest yazılım dağıtım sisteminin bütünlüğünü ve işlerliğini
korumaktır. Bu sistemin tutarlı uygulanmasına dayanarak pek çok kişi bu
sistemle dağıtılan geniş yelpazedeki yazılımlara katkıda bulunmuştur;
yazılımını bu veya başka bir sistemle dağıtmak kararı yazara aittir, herhangi bir
kullanıcı bu kararı veremez.

Bu bölüm Lisans’ın geri kalanının doğurduğu sonuçların ne olduğunu açıklığa
kavuşturmak amacını gütmektedir.

8. Eğer Yazılım’ın kullanımı ve/veya dağıtımı bazı ülkelerde telif hakkı taşıyan
arayüzler veya patentler yüzünden kısıtlanırsa,Yazılım’ı bu Lisans kapsamına
ilk koyan telif hakkı sahibi, Yazılım’ın yalnızca bu ülkeler haricinde
dağıtılabileceğine dair açık bir coğrafi dağıtım kısıtlaması koyabilir. Böyle bir
durumda bu Lisans bu kısıtlamayı sanki Lisans’ın içerisine yazılmış gibi
kapsar.

9. Free Software Foundation zaman zaman Genel Kamu Lisansı’nın yeni
ve/veya değiştirilmiş biçimlerini yayınlayabilir. Böyle yeni sürümler mana olarak
şimdiki haline benzer olacaktır, fakat doğacak yeni problemler veya kaygılara
cevap verecek şekilde detayda farklılık arzedebilir.

Her yeni biçime ayırdedici bir sürüm numarası verilmektedir. Eğer Yazılım bir
sürüm numarası belirtiyor ve “bu ve bundan sonraki sürümler” altında
dağıtılıyorsa, belirtilen sürüm veya Free Software Foundation tarafından
yayınlanan herhangi sonraki bir sürümün şart ve kayıtlarına uymakta
serbestsiniz. Eğer Yazılım Lisans için bir sürüm numarası belirtmiyor ise, Free
Software Foundation tarafından yayınlanmış olan herhangi bir sürümün şart ve
kayıtlarına uymakta serbestsiniz.

10. Eğer bu Yazılım’ın parçalarını dağıtım koşulları farklı olan başka serbest
yazılımların içerisinde kullanmak isterseniz, yazara sorarak izin isteyin. Telif
hakkı Free Software Foundation’a ait olan yazılımlar için Free Software
Foundation’a yazın, bazen istisnalar kabul edilmektedir. Kararımız, serbest
yazılımlarımızdan iştikak etmiş yazılımların serbest statülerini korumak ve
genel olarak yazılımların yeniden kullanılabilirliğini ve paylaşımını sağlamak
amaçları doğrultusunda şekillenecektir.
GARANTİ YOKTUR
11. BU YAZILIM ÜCRETSİZ OLARAK RUHSATLANDIĞI İÇİN, YAZILIM İÇİN
İLGİLİ KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE HERHANGİ BİR GARANTİ
VERİLMEMEKTEDİR. AKSİ YAZILI OLARAK BELİRTİLMEDİĞİ MÜDDETÇE
TELİF HAKKI SAHİPLERİ VE/VEYA BAŞKA ŞAHISLAR YAZILIMI “OLDUĞU
GİBİ”, AŞİKAR VEYA ZIMNEN, SATILABİLİRLİĞİ VEYA HERHANGİ BİR
AMACA UYGUNLUĞU DA DAHİL OLMAK ÜZERE HİÇBİR GARANTİ
VERMEKSİZİN DAĞITMAKTADIRLAR. YAZILIMIN KALİTESİ VEYA
PERFORMANSI İLE İLGİLİ TÜM SORUNLAR SİZE AİTTİR. YAZILIMDA
HERHANGİ BİR BOZUKLUKTAN DOLAYI DOĞABİLECEK OLAN BÜTÜN
SERVİS, TAMİR VEYA DÜZELTME MASRAFLARI SİZE AİTTİR.
12. İLGİLİ KANUNUN İCBAR ETTİĞİ DURUMLAR VEYA YAZILI ANLAŞMA
HARİCİNDE HERHANGİ BİR ŞEKİLDE TELİF HAKKI SAHİBİ VEYA
YUKARIDA İZİN VERİLDİĞİ ŞEKİLDE YAZILIMI DEĞİŞTİREN VEYA
YENİDEN DAĞITAN HERHANGİ BİR KİŞİ, YAZILIMIN KULLANIMI VEYA
KULLANILAMAMASI (VEYA VERİ KAYBI OLUŞMASI, VERİNİN YANLIŞ
HALE GELMESİ, SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN ZARARA UĞRAMASI
VEYA YAZILIMIN BAŞKA YAZILIMLARLA BERABER ÇALIŞAMAMASI)
YÜZÜNDEN OLUŞAN GENEL, ÖZEL, DOĞRUDAN YA DA DOLAYLI
HERHANGİ BİR ZARARDAN, BÖYLE BİR TAZMİNAT TALEBİ TELİF HAKKI
SAHİBİ VEYA İLGİLİ KİŞİYE BİLDİRİLMİŞ OLSA DAHİ, SORUMLU
DEĞİLDİR.
ŞART VE KAYITLARIN SONU

**************************************************************

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 3, 29 June 2007
Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc.
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.
Preamble
The GNU General Public License is a free, copyleft license for
software and other kinds of works.
The licenses for most software and other practical works are designed
to take away your freedom to share and change the works. By contrast,
the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to
share and change all versions of a program--to make sure it remains free
software for all its users. We, the Free Software F
States should not allow patents to restrict development and use of
software on general-purpose computers, but in those that do, we wish to
avoid the special danger that patents applied to a free program could
make it effectively proprietary. To prevent this, the GPL assures that
patents cannot be used to render the program non-free.
The precise terms and conditions for copying, distribution and
modification follow.
TERMS AND CONDITIONS
0. Definitions.
"This License" refers to version 3 of the GNU General Public License.
"Copyright" also means copyright-like laws that apply to other kinds of
works, such as semiconductor masks.
"The Program" refers to any copyrightable work licensed under this
License. Each licensee is addressed as "you". "Licensees" and
"recipients" may be individuals or organizations.
To "modify" a work means to copy from or adapt all or part of the work
in a fashion requiring copyright permission, other than the making of an
exact copy. The resulting work is called a "modified version" of the
earlier work or a work "based on" the earlier work.
A "covered work" means either the unmodified Program or a work based
on the Program.
To "propagate" a work means to do anything with it that, without
permission, would make you directly or secondarily liable for
infringement under applicable copyright law, except executing it on a
computer or modifying a private copy. Propagation includes copying,
distribution (with or without modification), making available to the
public, and in some countries other activities as well.
To "convey" a work means any kind of propagation that enables other
parties to make or receive copies. Mere interaction with a user through
a computer network, with no transfer of a copy, is not conveying.
An interactive user interface displays "Appropriate Legal Notices"
to the extent that it includes a convenient and prominently visible
feature that (1) displays an appropriate copyright notice, and (2)
tells the user that there is no warranty for the work (except to the
extent that warranties are provided), that licensees may convey the
work under this License, and how to view a copy of this License. If
the interface presents a list of user commands or options, such as a
menu, a prominent item in the list meets this criterion.
1. Source Code.
The "source code" for a work means the preferred form of the work
for making modifications to it. "Object code" means any non-source
form of a work.
A "Standard Interface" means an interface that either is an official
standard defined by a recognized standards body, or, in the case of
interfaces specified for a particular programming language, one that
is widely used among developers working in that language.
The "System Libraries" of an executable work include anything, other
than the work as a whole, that (a) is included in the normal form of
packaging a Major Component, but which is not part of that Major
Component, and (b) serves only to enable use of the work with that
Major Component, or to implement a Standard Interface for which an
implementation is available to the public in source code form. A
"Major Component", in this context, means a major essential component
(kernel, window system, and so on) of the specific operating system
(if any) on which the executable work runs, or a compiler used to
produce the work, or an object code interpreter used to run it.
The "Corresponding Source" for a work in object code form means all
the source code needed to generate, install, and (for an executable
work) run the object code and to modify the work, including scripts to
control those activities. However, it does not include the work's
System Libraries, or general-purpose tools or generally available free
programs which are used unmodified in performing those activities but
which are not part of the work. For example, Corresponding Source
includes interface definition files associated with source files for
the work, and the source code for shared libraries and dynamically
linked subprograms that the work is specifically designed to require,
such as by intimate data communication or control flow between those
subprograms and other parts of the work.
The Corresponding Source need not include anything that users
can regenerate automatically from other parts of the Corresponding
Source.
The Corresponding Source for a work in source cod
similar laws prohibiting or restricting circumvention of such
measures.
When you convey a covered work, you waive any legal power to forbid
circumvention of technological measures to the extent such circumvention
is effected by exercising rights under this License with respect to
the covered work, and you disclaim any intention to limit operation or
modification of the work as a means of enforcing, against the work's
users, your or third parties' legal rights to forbid circumvention of
technological measures.
4. Conveying Verbatim Copies.
You may convey verbatim copies of the Program's source code as you
receive it, in any medium, provided that you conspicuously and
appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice;
keep intact all notices stating that this License and any
non-permissive terms added in accord with section 7 apply to the code;
keep intact all notices of the absence of any warranty; and give all
recipients a copy of this License along with the Program.
You may charge any price or no price for each copy that you convey,
and you may offer support or warranty protection for a fee.
5. Conveying Modified Source Versions.
You may convey a work based on the Program, or the modifications to
produce it from the Program, in the form of source code under the
terms of section 4, provided that you also meet all of these conditions:
a) The work must carry prominent notices stating that you modified
it, and giving a relevant date.
b) The work must carry prominent notices stating that it is
released under this License and any conditions added under section
7. This requirement modifies the requirement in section 4 to
"keep intact all notices".
c) You must license the entire work, as a whole, under this
License to anyone who comes into possession of a copy. This
License will therefore apply, along with any applicable section 7
additional terms, to the whole of the work, and all its parts,
regardless of how they are packaged. This License gives no
permission to license the work in any other way, but it does not
invalidate such permission if you have separately received it.
d) If the work has interactive user interfaces, each must display
Appropriate Legal Notices; however, if the Program has interactive
interfaces that do not display Appropriate Legal Notices, your
work need not make them do so.
A compilation of a covered work with other separate and independent
works, which are not by their nature extensions of the covered work,
and which are not combined with it such as to form a larger program,
in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an
"aggregate" if the compilation and its resulting copyright are not
used to limit the access or legal rights of the compilation's users
beyond what the individual works permit. Inclusion of a covered work
in an aggregate does not cause this License to apply to the other
parts of the aggregate.
6. Conveying Non-Source Forms.
You may convey a covered work in object code form under the terms
of sections 4 and 5, provided that you also convey the
machine-readable Corresponding Source under the terms of this License,
in one of these ways:
a) Convey the object code in, or embodied in, a physical product
(including a physical distribution medium), accompanied by the
Corresponding Source fixed on a durable physical medium
customarily used for software interchange.
b) Convey the object code in, or embodied in, a physical product
(including a physical distribution medium), accompanied by a
written offer, valid for at least three years and valid for as
long as you offer spare parts or customer support for that product
model, to give anyone who possesses the object code either (1) a
copy of the Corresponding Source for all the software in the
product that is covered by this License, on a durable physical
medium customarily used for software interchange, for a price no
more than your reasonable cost of physically performing this
conveying of source, or (2) access to copy the
Corresponding Source from a network server at no charge.
c) Convey individual copies of the object code with a copy of the
written offer to provide the Corresponding Source. This
alternative is allowed only occasionally and noncommercially, and
only if you received the object code with such an offer, in accord
with subsection 6b.
d) Convey the object code by offering access from a designated
place (gratis or for a charge), and offer equivalent access to the
Corresponding Source in the same way through the same place at no
further charge. You need not require recipients to copy the
Corresponding Source along with the object code. If the place to
copy the object code is a network server, the Corresponding Source
may be on a different server (operated by you or a third party)
that supports equivalent copying facilities, provided you maintain
clear directions next to the object code saying where to find the
Corresponding Source. Regardless of what server hosts the
Corresponding Source, you remain obligated to ensure that it is
available for as long as needed to satisfy these requirements.
e) Convey the object code using peer-to-peer transmission, provided
you inform other peers where the object code and Corresponding
Source of the work are being offered to the general public at no
charge under subsection 6d.
A separable portion of the object code, whose source code is excluded
from the Corresponding Source as a System Library, need not be
included in conveying the object code work.
A "User Product" is either (1) a "consumer product", which means any
tangible personal property which is normally used for personal, family,
or household purposes, or (2) anything designed or sold for incorporation
into a dwelling. In determining whether a product is a consumer product,
doubtful cases shall be resolved in favor of coverage. For a particular
product received by a particular user, "normally used" refers to a
typical or common use of that class of product, regardless of the status
of the particular user or of the way in which the particular user
actually uses, or expects or is expected to use, the product. A product
is a consumer product regardless of whether the product has substantial
commercial, industrial or non-consumer uses, unless such uses represent
the only significant mode of use of the product.
"Installation Information" for a User Product means any methods,
procedures, authorization keys, or other information required to install
and execute modified versions of a covered work in that User Product from
a modified version of its Corresponding Source. The information must
suffice to ensure that the continued functioning of the modified object
code is in no case prevented or interfered with solely because
modification has been made.
If you convey an object code work under this section in, or with, or
specifically for use in, a User Product, and the conveying occurs as
part of a transaction in which the right of possession and use of the
User Product is transferred to the recipient in perpetuity or for a
fixed term (regardless of how the transaction is characterized), the
Corresponding Source conveyed under this section must be accompanied
by the Installation Information. But this requirement does not apply
if neither you nor any third party retains the ability to install
modified object code on the User Product (for example, the work has
been installed in ROM).
The requirement to provide Installation Information does not include a
requirement to continue to provide support service, warranty, or updates
for a work that has been modified or installed by the recipient, or for
the User Product in which it has been modified or installed. Access to a
network may be denied when the modification itself materially and
adversely affects the operation of the network or violates the rules and
protocols for communication across the network.
Corresponding Source conveyed, and Installation Information provided,
in accord with this section must be in a format that is publicly
documented (and with an implementation available to the public in
source code form), and must require no special password or key for
unpacking, reading or copying.
7. Additional Terms.
"Additional permissions" are terms that supplement the terms of this
License by making exceptions from one or more of its conditions.
Additional permissions that are applicable to the entire Program shall
be treated as though they were included in this License, to the extent
that they are valid under applicable law. If additional permissions
apply only to part of the Program, that part may be used separately
under those permissions, but the entire Program remains governed by
this License without regard to the additional permissions.
When you convey a copy of a covered work, you may at your option
remove any additional permissions from that copy, or from any part of
it. (Additional permissions may be written to require their own
removal in certain cases when you modify the work.) You may place
additional permissions on material, added by you to a covered work,
for which you have or can give appropriate copyright permission.
Notwithstanding any other provision of this License, for material you
add to a covered work, you may (if authorized by the copyright holders of
that material) supplement the terms of this License with terms:
a) Disclaiming warranty or limiting liability differently from the
terms of sections 15 and 16 of this License; or
b) Requiring preservation of specified reasonable legal notices or
author attributions in that material or in the Appropriate Legal
Notices displayed by works containing it; or
c) Prohibiting misrepresentation of the origin of that material, or
requiring that modified versions of such material be marked in
reasonable ways as different from the original version; or
d) Limiting the use for publicity purposes of names of licensors or
authors of the material; or
e) Declining to grant rights under trademark law for use of some
trade names, trademarks, or service marks; or
f) Requiring indemnification of licensors and authors of that
material by anyone who conveys the material (or modified versions of
it) with contractual assumptions of liability to the recipient, for
any liability that these contractual assumptions directly impose on
those licensors and authors.
All other non-permissive additional terms are considered "further
restrictions" within the meaning of section 10. If the Program as you
received it, or any part of it, contains a notice stating that it is
governed by this License along with a term that is a further
restriction, you may remove that term. If a license document contains
a further restriction but permits relicensing or conveying under this
License, you may add to a covered work material governed by the terms
of that license document, provided that the further restriction does
not survive such relicensing or conveying.
If you add terms to a covered work in accord with this section, you
must place, in the relevant source files, a statement of the
additional terms that apply to those files, or a notice indicating
where to find the applicable terms.
Additional terms, permissive or non-permissive, may be stated in the
form of a separately written license, or stated as exceptions;
the above requirements apply either way.
8. Termination.
You may not propagate or modify a covered work except as expressly
provided under this License. Any attempt otherwise to propagate or
modify it is void, and will automatically terminate your rights under
this License (including any patent licenses granted under the third
paragraph of section 11).
However, if you cease all violation of this License, then your
license from a particular copyright holder is reinstated (a)
provisionally, unless and until the copyright holder explicitly and
finally terminates your license, and (b) permanently, if the copyright
holder fails to notify you of the violation by some reasonable means
prior to 60 days after the cessation.
Moreover, your license from a particular copyright holder is
reinstated permanently if the copyright holder notifies you of the
violation by some reasonable means, this is the first time you have
received notice of violation of this License (for any work) from that
copyright holder, and you cure the violation prior to 30 days after
your receipt of the notice.
Termination of your rights under this section does not terminate the
licenses of parties who have received copies or rights from you under
this License. If your rights have been terminated and not permanently
reinstated, you do not qualify to receive new licenses for the same
material under section 10.
9. Acceptance Not Required for Having Copies.
You are not required to accept this License in order to receive or
run a copy of the Program. Ancillary propagation of a covered work
occurring solely as a consequence of using peer-to-peer transmission
to receive a copy likewise does not require acceptance. However,
nothing other than this License grants you permission to propagate or
modify any covered work. These actions infringe copyright if you do
not accept this License. Therefore, by modifying or propagating a
covered work, you indicate your acceptance of this License to do so.
10. Automatic Licensing of Downstream Recipients.
Each time you convey a covered work, the recipient automatically
receives a license from the original licensors, to run, modify and
propagate that work, subject to this License. You are not responsible
for enforcing compliance by third parties with this License.
An "entity transaction" is a transaction transferring control of an
organization, or substantially all assets of one, or subdividing an
organization, or merging organizations. If propagation of a covered
work results from an entity transaction, each party to that
transaction who receives a copy of the work also receives whatever
licenses to the work the party's predecessor in interest had or could
give under the previous paragraph, plus a right to possession of the
Corresponding Source of the work from the predecessor in interest, if
the predecessor has it or can get it with reasonable efforts.
You may not impose any further restrictions on the exercise of the
rights granted or affirmed under this License. For example, you may
not impose a license fee, royalty, or other charge for exercise of
rights granted under this License, and you may not initiate litigation
(including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that
any patent claim is infringed by making, using, selling, offering for
sale, or importing the Program or any portion of it.
11. Patents.
A "contributor" is a copyright holder who authorizes use under this
License of the Program or a work on which the Program is based. The
work thus licensed is called the contributor's "contributor version".
A contributor's "essential patent claims" are all patent claims
owned or controlled by the contributor, whether already acquired or
hereafter acquired, that would be infringed by some manner, permitted
by this License, of making, using, or selling its contributor version,
but do not include claims that would be infringed only as a
consequence of further modification of the contributor version. For
purposes of this definition, "control" includes the right to grant
patent sublicenses in a manner consistent with the requirements of
this License.
Each contributor grants you a non-exclusive, worldwide, royalty-free
patent license under the contributor's essential patent claims, to
make, use, sell, offer for sale, import and otherwise run, modify and
propagate the contents of its contributor version.
In the following three paragraphs, a "patent license" is any express
agreement or commitment, however denominated, not to enforce a patent
(such as an express permission to practice a patent or covenant not to
sue for patent infringement). To "grant" such a patent license to a
party means to make such an agreement or commitment not to enforce a
patent against the party.
If you convey a covered work, knowingly relying on a patent license,
and the Corresponding Source of the work is not available for anyone
to copy, free of charge and under the terms of this License, through a
publicly available network server or other readily accessible means,
then you must either (1) cause the Corresponding Source to be so
available, or (2) arrange to deprive yourself of the benefit of the
patent license for this particular work, or (3) arrange, in a manner
consistent with the requirements of this License, to extend the patent
license to downstream recipients. "Knowingly relying" means you have
actual knowledge that, but for the patent license, your conveying the
covered work in a country, or your recipient's use of the covered work
in a country, would infringe one or more identifiable patents in that
country that you have reason to believe are valid.
If, pursuant to or in connection with a single transaction or
arrangement, you convey, or propagate by procuring conveyance of, a
covered work, and grant a patent license to some of the parties
receiving the covered work authorizing them to use, propagate, modify
or convey a specific copy of the covered work, then the patent license
you grant is automatically extended to all recipients of the covered
work and works based on it.
A patent license is "discriminatory" if it does not include within
the scope of its coverage, prohibits the exercise of, or is
conditioned on the non-exercise of one or more of the rights that are
specifically granted under this License. You may not convey a covered
work if you are a party to an arrangement with a third party that is
in the business of distributing software, under which you make payment
to the third party based on the extent of your activity of conveying
the work, and under which the third party grants, to any of the
parties who would receive the covered work from you, a discriminatory
patent license (a) in connection with copies of the covered work
conveyed by you (or copies made from those copies), or (b) primarily
for and in connection with specific products or compilations that
contain the covered work, unless you entered into that arrangement,
or that patent license was granted, prior to 28 March 2007.
Nothing in this License shall be construed as excluding or limiting
any implied license or other defenses to infringement that may
otherwise be available to you under applicable patent law.
12. No Surrender of Others' Freedom.
If conditions are imposed on you (whether by court
License would be to refrain entirely from conveying the Program.
13. Use with the GNU Affero General Public License.
Notwithstanding any other provision of this License, you have
permission to link or combine any covered work with a work licensed
under version 3 of the GNU Affero General Public License into a single
combined work, and to convey the resulting work. The terms of this
License will continue to apply to the part which is the covered work,
but the special requirements of the GNU Affero General Public License,
section 13, concerning interaction through a network will apply to the
combination as such.
14. Revised Versions of this License.
The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of
the GNU General Public License from time to time. Such new versions will
be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to
address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the
Program specifies that a certain numbered version of the GNU General
Public License "or any later version" applies to it, you have the
option of following the terms and conditions either of that numbered
version or of any later version published by the Free Software
Foundation. If the Program does not specify a version number of the
GNU General Public License, you may choose any version ever published
by the Free Software Foundation.
If the Program specifies that a proxy can decide which future
versions of the GNU General Public License can be used, that proxy's
public statement of acceptance of a version permanently authorizes you
to choose that version for the Program.
Later license versions may give you additional or different
permissions. However, no additional obligations are imposed on any
author or copyright holder as a result of your choosing to follow a
later version.
15. Disclaimer of Warranty.
THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY
APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT
HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY
OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM
IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF
ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
16. Limitation of Liability.
IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING
WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MODIFIES AND/OR CONVEYS
THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY
GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE
USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF
DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD
PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS),
EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGES.
17. Interpretation of Sections 15 and 16.
If the disclaimer of warranty and limitation of liability provided
above cannot be given local legal effect according to their terms,
reviewing courts shall apply local law that most closely approximates
an absolute waiver of all civil liability in connection with the
Program, unless a warranty or assumption of liability accompanies a
copy of the Program in return for a fee.
END OF TERMS AND CONDITIONS

  • Kaynak kodu indirmek için lütfen lisans sözleşmesini onaylayın
  • Türkçe sözleşme bilgi amaçlıdır kanuni olarak geçerli olan devamında gelen İngilizce metindir.

ERCAN KOÇLAR Hakkında

Çalışmalarım çocukken başladı kolonyalı kağıtları yakmak, ilaçları birbirine katmak gibi değişik deneylerim vardı. Kimya kitabında elektroliz ile suyun hidrojen ve oksijene ayrıldığı ve hidrojenin yandığını yazıyordu, o zamanlarda aklım almıyordu sudan nasıl yanan....Devamını okumak için tıklayınız ;)